හිතවත් ගුරු සිසු සිසුවියනි

රටේ පැවති අයහපත් තත්ත්වය නිසා නව කණ්ඩායම් සදහා මර්තු මස  දේශණ ආරම්භ කිරීමට නොහැකි විය. නමුත් රට යථා තත්වයට පත් වන තුරැ අන්තර්ජාලය හරහා දේශණ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. ඒ අනුව 2020 ජුනී මස සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දේශණ ආරම්භ කරන ලදි. ඔබට පරිඝනකයක් මගින් හෝ ජංගම දුරකථනයක් මගින් දේශණ සදහා සහභාගි විය හැකි ය. 

(දැනට සිටින සිසු සසිසුවියන් ඉතා සාර්ථකව තම අධ්‍යයන කටයුතු අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරයි. මාසයක දේශණය සදහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධවීමට Data සදහා වැය වන්නේ රැ 500 ක පමණ  මුදලකි.) නිවසේ සිටම දේශනවලට සහභාගිවීමේ හැකියාව නිසා ඉතා සතුටින් ඔවුන් අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකර ගෙන යයි.)

ලෝකය සම්තපදායික පන්ති කාමරය අභාවයට යමින් පවති. විවිධ ප්‍රදේශවල විසිරී සිටින සිසු සිසුවිය හා ගුරුවරු අන්තර්ජාල හරහා මුහුණට මුහුණ හමුව එකට ඉගෙන ගන්නා smart Classroom ලෝකය පුරා ජනපිය වෙමින පැවතිනි.  කොරෝ්නා වෛරසය නිසා තව වසර 25 කින් පමන අප රටට එමට තිබුණු තාක්ෂණයට ක්ෂණිකව පරිිවර්තනයවීමට අපට හැකි විය. 

ඇත දුර ගම් පළාත්වල සිටින අයට  ගැඹීණිබව, කුඩා දරැවන් සිටීම වැනි විවිධ හේතු නිසා සතිපතා දේශණවලට දුරකතර ගෙවා ආයතනයට පැමිණිමට අපහසු තරැණ තරැණියන්ට නිවසේ සිටම දේශනවලට සහභාගි වෙමින් සාර්ථකව සම්පුර්ණ පාඨමාලාවම හැදැරීමට ද අවස්ථාව ලැබිනි. 

මේ නිසාම අන්තර්ජාලය හරහා සම්පුර්ණ පාඨමාලාවම හැදැරීමට ද අවස්ථාව හා පහසුකම් අප ආයතනය ද සපයා ඇත.

පාඨමාලවේ දේශණ ආරම්භ කිරීමේදී පවත්වන ආයතනය පිළිබද හදුන්වාදීමේ දේශණ නැවත සවන්දීමට පහත ගබඩා කර ඇත.

පාඨමාලාට ලියාපදිංචි වු සියළු සිසු සිසුවියන්යාට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ් දේශණවලට සවන්දීමට Username හා Password  ලබා දී ඇත. 

ඔබ පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වී තවමත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දේශනවලට සහභාගි නොවන්නේ නම් හැකි විගස 0112815001 (සතියේ දිනවල පෙව 9.00 – පව 4.00 අතර) අමතා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.

ඔබ පාඨමාලාවට අයදුම්කර තවම ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් දැනටමත් දේශන ආරම්භ කර ඇති හෙයින් අන්තර්ජාලය හරහා හැකි විගස ලියාපදිංචි වී දේශනවලට සහභාගි වන්න.

ඔබ පාඨමාලාව හැදැරීමට උනන්දු වන්නේ නම් හැකි විගස පාඨමාලාවට අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම්කර පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වී දේශණවලට සහභාගිවන්න.

(දේශණ ආරම්භ කර මාසයකින් පසු පාඨමාලාවට අයදුම්කරන සිසු සිසුවියන් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට සිදු වන්නේ ඊළග කණ්ඩායමට බව කරැණාවෙන් සළකන්න.)