නවක සිසුන් සඳහා දේශන ආරම්භය – ලියාපදිංචි වූ සිසුසිසුවියන් සදහා කෙරෙන නිවේදනයයි.

දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව/ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව/ ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ඔබ එවන ලද නිල අයදුම්පත හා බැංකු ලදුපත ආයතනයට ලැබී ඇත. එක් එක් මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමේ දින පහත දක්වා ඇත. ඔබ ඉල්ලුම් කර ඇති මධ්‍යස්ථානයට අදාළ දින පෙ.ව. 9.00 ට පැමිණෙන ලෙස දන්වා සිටිමි. එදින පාඨමාලාවට බදවා ගැනීමේ ලිපිය හා සෙසු ලේඛන ද ඔබ වෙත නිකුත් කරනු ඇත. (පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ආරම්භක දින දේශන පැවැත්වේ. ගුරු සිසුවියන් සාරියකින්/ඔසරියකින් සැරසී පැමිණෙන්න.) තෘතීයීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරන පුහුණුවන්නාගේ ප‍්‍රගති වාර්තා CBT පොතක් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් NVQ ලබා ගැනීම සදහා පාඨමාලාව ආරම්භයේ සිටම සෑම පාඨමාලාලාභියෙක්ම පවත්වා ගත යුතුය. මෙම පොත හා ඊට අදාළ සෙසු ලේඛන ආයතනය හරහා ලබා ගැනීම සදහා රු. 500.00 මුදලක් රැගෙන පැමිණෙන්න. මධ්‍යස්ථානය සමාරම්භක දිනය මධ්‍යස්ථාන ලිපිනය

මධ්‍යස්ථානය

ආරම්භක දිනය

දේශණ පැවැත්වෙන ස්ථානය

නුගේගොඩ

2019.11.10

ශාන්ත ජෝසප් පිරිමි විද්‍යාලය, නුගේගොඩ

නුවර

2019.11.23

මහානාම විදුහල, ගැටඹේ, මහනුවර

රත්නපුර

2019.11.30

ධර්මපාල මහා විදුහල, රත්නපුර

ගාල්ල

2019.11.09

ජේසුයිට් ඇකඩමිය, ටෙම්ප්ලස් පාර‍, කලූවැල්ල, ගාල්ල

කුරුණෑගල

2019.12.

එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, කුරුණෑගල

අනුරාධපුර

2019.11.24

වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර විදුහල, අනුරාධපුර

බණ්ඩාරවෙල

2019.12.29

ධර්මපාල මහා විදුහල, බණ්ඩාරවෙල

මීගමුව

2019.12.01

තිල්ලන්දූව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ශාන්ත ජෝෂප් පාර, මීගමුව

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • මධ්‍යස්ථාන වල සමාරම්භක වැඩසටහන් උක්ත දක්වා ඇති දින වල පැවැත්වෙන අතර පාඨමාලා අත්පොත සමග එවන ලද දේශන පැවැත්වෙන මධ්‍යස්ථාන සදහන් ලිපියේ දක්වා ඇති දින වල සමාරම්භක දිනෙන් පසු දේශන පැවැත් වේ.
  •  නුගේගොඩ මධ්‍යස්ථානයේ සෙනසුරාදා හා ඉරිදා යන කණ්ඩායම් දෙකෙහිම නවක සිසු සිසුවියන් 2019.11.10 වන දින පැවැත්වෙන සමාරම්භක වැඩසටහනට සහභාගී විය යුතුය. ඉන් පසුව සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දින වල වෙන වෙනම පංති පැවැත් වේ.
    වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් www.saiihe.com මගින් හෝ සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 – 4.00 අතර 0112815001/0727573043 අමතා ලබා ගන්න.

හිතවත් ගුරු සිසු සිසුවියනි

රටේ පැවති අයහපත් තත්ත්වය නිසා ඉහත සැලසුම් කළ පරිදි දේශණ ආරම්භ කිරීමට නොහැකි විය. නමුත් රට යථා තත්වයට පත් වන තුරැ අන්තර්ජාලය හරහා දේශණ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.පාඨමාලවපිළිබ දැනුවත්සැසියසහභාගිවන්න.සහභාගිනොවුනිනම්ආයතනයඅමතන්න.