මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවරධනය පිළිබද උනන්දුව දක්වන අයට ඒ්් සදහා විධිමත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාගෙන වෘත්තීය සුදුසුකම් ලගා කර ගත හැක. මුල් ළමාවිය සම්බන්ධව විවිධ සහතික පත් හා ඩිප්ලෝමා තිබුන ද දේශීය ව හා අන්තර්ජාතිකව ඉහළම පිළිගැනීමක් ඇති සහතිකය වන්නේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සම්බන්ධව ලබාගන්නා NVQ 4 වන මට්ටම සහතිකය යි. ඒම සහතිය ලෝකයේ ඔ්නෑම රටක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරීයක් ලෙස සේවය කිරීමට වෘත්තීය සුදුසුකම්කි.

NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගත හැකි කමවේද දෙකකි. 

  1. Competency Based Training (CBT) – තීතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක පනීතනය කරන ලද මුල් ළමාවිය පිළිබද පාඨමාලාවක් හදාරා ඒම ආයතනය හරහා NVQ ඇගයීම් කයාවලියට ඉදිරිපත්ව NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගත හැක. (South Asian International Institute of Higher Education ආයතනය ඒසේ වෘත්තීය පුහුණූ පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයකි. )
  2. Recognized Prior Knowledge (RPL) – EPF/ETF මගින් හෝ පිළිගත් කමවේදයක් ඔස්සේ  සනාථ කළ හැකි වසර 5 ක  විධිමත් සේවා කාලයක් සහිත හෝ වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචිය සහිත තමාගේ පෙර පාසලක් හිමි වයස අවුරැ 23 සම්පූර්ණ කළ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ට තම දැනුම පදනම් කරගෙන (RPL කමය ඔස්සේ) NAITA ආයතනය හරහා NVQ කියාවලියට ඉදිරිපත් විය හැක. (මෙහිදි රු 12,500.00 ක පමණ මුදලක් වැය වේ) RPL හරහා මුදල් ගෙවා හෝ නොමිලේ් NVQ ලබාගැනීම සදහා ඇගයීම්දි ක්‍රියාවලියට ඉදිරිපත්වන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ගේ අතිබහුතරය ලිඛිත විභාගය අසමත්වන බව පසුගිය කාල වකවානුව තුළ දක්නට ලැබිණි. (බොහෝ පුද්ගලයින් ඒක් දිනකට රැ 1000 බැගින් අය කරමින් සම්මන්ත්‍රණ පවත්වමින් RPL හරහා NVQ ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් වන ගුරැවරියන්ගෙන් මුදල් ගසා කන තත්ත්වයක් ද නිර්මාණය වී ඇත.

ඉහත කම දෙකෙන් කවර කමය යටතේ NVQ ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් වුවත් National Competency Standards (NCS) හි සදහන් නිපුණතා සියල්ල ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් වන අයදුම්කරු සම්පූර්ණ කර ගත යුතු ය. තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) ජාතික මට්ටමින් පවත්වන ලිඛිත විභාගයකින් හා TVEC ආයතනය පත්කරණ ඇගයීම්කරැවන් දෙදෙනෙකු හරහා පවත්වන පායෝගික පරීක්ෂණයකින් සමත් විය යුතු ය.

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ගුරු පුහුණු ආයතනයක වන අප ආයතනය ප්‍රජා සත්කාර්යයක් ලෙස කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නොමැතිව ස්වේච්ජාවෙන් සමස්ත ශී ලංකාවාසී මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ට  RPL ක්‍රමය යටතේ NVQ ලබාගැනීම සදහා නිසැකව ලිඛිත විභාගය හා පායෝගික පරීක්ෂණය සමත්වීම සදහා අවශ්‍ය NCS ඒකට අදාල නිපුණතා නොමිලේ ලබාදීමට තීරණය කළෙමු.

ජංගම දුරකථන පහසුකම් සපයන ආයතනයකින් මාසයකට රැ 250 වැනි මුදලකට youtube Package එකක් සකීය කර ගැනීමෙන් මාසය පුරා අසීමිතව විඩියෝ නැරඹිය හැකි හෙයින් දේශණ නැරඹීමට යන අන්තර්ජාලා වියදම ද අවම ය.

NVQ 4 මට්ටමට අදාල දැනුම ලබාදීම සදහා අප සකස් කල මෙම විඩියෝ මාලාව නිෂ්පාදනය සදහා කිසිදු මුදලක් කිසිදු ආයතනයකින් ලබා නොගන්නා අතර ආයතනය ස්වේච්චාවෙන් මේ සදහා ඉදිරිපත් වේ. දේශක මහත්වරැන්ට දේශණ සදහා ගෙවීම් ඇතුළුව විඩියෝ නිෂ්පාදනය සදහා යන සෙසු සියළු වියදම් ආයතනය විසින් දරා ගන්නා ලදි.  

මෙම දේශණමාලාවෙන් ලබා දෙන දැනුම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරයන්ට පමණක් නොව දරැවන් සිටින මවුවරැන්ට මෙන්ම සෑම තරැණියකටම ඒක හා සමාන පුයෝජනවත් වනු ඇත. CBT කමය යටතේ NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගැනීමට වෙර දරණ තරැණ තරැණියන්ට ද මෙම දැනුම අතිශය වැදලත් වනු ඇත.

කොරෝනා උවදුර නිසා කිසිදු ආදායමක් නැතිව මාස ගනනක් නිවසට වී සිටි ගුරුවරියන්ගේ වෘත්තීය නිපුණත්වය සංවර්ධනය කර  ඔවුුන්ව ජාතියේ දරැ පරපුරේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සදහා ශක්තිමත්ව නැගීසිටුවීමට මෙම දේශණමාලාව SAIIHE ආයතනයේ වියදමින් නිෂ්පාදනය කර නොමිලේ ඔබ අතට පත් කරන්නෙමු.

බස්නාහිර පලාතේ පෙර පාසල් ගුරැවරියන් 2000 කට විභාග ගාස්තු ද නොමැතිව නොමිලේ විභාගවලට ඉදිරිපත්වීමට අවස්ථතාව සලසාදීමට මැදිහත්වීමට අපට ද අවස්ථාව ලැබුනි. ඔවුනගේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙන මෙම දේශණමාලාව නිර්මාණය විය. 

දේශන සියල්ල අනු පිළිවෙලින් නැරඹීමට මෙම Link ඒක මත Click කර පළමුව SUBSCRIBE මත Click කර සිටින්න

දේශනවල අන්තර්ගතය ගොණු කර ඇති මාර්ගෝපදේශණ සංග්‍රහ මිලදී ගැනීම සදහා 

 NVQ 4 වන මට්ටමට අදාලව අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත් වු දේශනවල අන්තර්ගතය ගොණුකර සකස් කළ “නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්…” මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහය හා මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතයපොත් ඉල්ලුම් කල අයගේ නිවසට Currier Service මගින් බෙදා හැරේ.  රටේ පවතින හදිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිසා අප ආයතනය වසා  ඇති හෙයින් ආයතනය පැමිණ පොත් බාරගැනීමට අපේක්ෂා කළ අයගේ පොත් ද Currier Service හරහා ඔවුනගේ නිවසටම බෙදා හැරේ. Currier Service රැ 280 ක මුදලක් නිවසට බෙදා හැරීම වෙනුවෙන් අය කරනු ඇත. මුදල් ගෙවා ඉල්ලුම් කළ පිරිසට වෙන් කළ පොත්වලට අමතරව තව පොත් සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව ඇත. ඔබට පොත් සදහා මුදල් ගෙවා ඉල්ලුම් කිිිිිිරීමට නොහැකි වු අයෙකු නම් ඉහත පිවිසුම මගින් විගස ඉල්ලුම් කර පොත් ලබාගන්න. නැවත මුද්‍රණය සදහා කාලයක් ගත වනු ඇත.

සජීවි දේශණ කාලසටහනට පිවිසෙන්න. Time Table for Live Lectures