වසර 5 ක සේවා පළපුරැද්දක් ඇති සෑම පෙර පාසල් ගුරුවරියකටම RPL හරහා  NVQ 4 වන මට්ටමේ සහතිකයක්  ලබාගැනිමට නොමිලේ මගපෙන්වීම

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද උනන්දුව දක්වන අයට ඒ් සදහා විධිමත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාගෙන වෘත්තීය සුදුසුකම් ලගා කර ගත හැක. මුල් ළමාවිය සම්බන්ධව විවිධ සහතික පත් හා ඩිප්ලෝමා තිබුන ද දේශීය ව හා අන්තර්ජාතිකව ඉහළම පිළිගැනීමක් ඇති සහතිකය වන්නේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සම්බන්ධව ලබාගන්නා NVQ 4 වන මට්ටම සහතිකය යි. ඒම සහතිය ලෝකයේ ඔ්නෑම රටක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් ලෙස සේවය කිරීමට වෘත්තීය සුදුසුකම්කි.

NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගත හැකි ක්‍රමවේද දෙකකි. 

  1. Competency Based Training (CBT) – තීතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක ප්‍රනීතනය කරන ලද මුල් ළමාවිය පිළිබද පාඨමාලාවක් හදාරා ඒම ආයතනය හරහා NVQ ඇගයීම් ක්‍රියාවලියට ඉදිරිපත්ව NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගත හැක. (South Asian International Institute of Higher Education ආයතනය ඒසේ වෘත්තීය පුහුණූ පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයකි. )
  2. Recognized Prior Knowledge (RPL) – EPF/ETF මගින් හෝ පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ සනාථ කළ හැකි වසර 5 ක  විධිමත් සේවා කාලයක් සහිත හෝ වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචිය සහිත තමාගේ පෙර පාසලක් හිමි වයස අවුරුදු 23 සම්පූර්ණ කළ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියන්ට තම දැනුම පදනම් කරගෙන (RPL ක්‍රමය ඔස්සේ) NAITA ආයතනය හරහා NVQ ක්‍රියාවලියට ඉදිරිපත් විය හැක. (මෙහිදි වැය වන්නේ ඉතා සුළු මුදලකි.)

ඉහත ක්‍රම දෙකෙන් කවර ක්‍රමය යටතේ NVQ ලබාගැනීමට වුවද තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) ජාතික මට්ටමින් පවත්වන ලිඛිත විභාගයකින් හා පායෝගික පරීක්ෂණයකින් සමත් විය යුතු ය.

RPL හරහා මුදල් ගෙවා හෝ නොමිලේ NVQ ලබාගැනීම සදහා ඇගයීම් ක්‍රියාවලියට ඉදිරිපත්වන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියන්ගේ අතිබහුතරය ලිඛිත විභාගය අසමත්වන බව පසුගිය කාල වකවානුව තුළ දක්නට ලැබිණි. (ඇතැම් පුද්ගලයින් හා ආයතන මුදල් අය  කරමින්  RPL හරහා NVQ ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් වන ගුරුවරියන්ගෙන් මුදල් ගසා කන තත්ත්වයක් ද නිර්මාණය වී ඇත.)

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ගුරු පුහුණු ආයතනයක වන අප ආයතනය ප්‍රජා සත්කාර්යයක් ලෙස කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නොමැතිව ස්වේච්ජාවෙන් වසර 5 ක සේවා කාලයක් ඇති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියන්ට  RPL ක්‍රමය යටතේ NVQ ලබාගැනීම සදහා  අවශ්‍ය මග ‌පෙන්වීම නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු.

2020 වසරේදී බස්නාහිර පළාතේ පෙර පාසල් ගුරැවරීයන් 2000 කට නොමිලේ RPL හරහා NVQ ලබාදීමේ වැඩසටහනක් කුියාත්මක වු අතර ඒහිදි ඒම ගුරැවරීයන්ට අවශ්‍ය න්‍යයාත්මක දැනුම දේශණ මාලාවක් ඔස්සේ ආයතනය නොමිලේ ලබා දුන්නේය.  ඒම දේශන සියල්ල saiihe youtube chanel හි තැන්පත් කර ඇත.

ජංගම දුරකථන පහසුකම් සපයන ආයතනයකින් මාසයකට රැ 250 වැනි මුදලකට youtube Package එකක් සක්‍රීය කර ගැනීමෙන් මාසය පුරා ඔබට අවශ්‍ය තරම්සී ඒම දේශණ අඩංගු විඩියෝ නැරඹිය හැක.

විඩියෝ පාඩම් සියල්ල නැරඹීම සදහා මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

ගුරැවරියන් ඉල්ලීම මත ඒම විඩියෝ සියල්ලේ අන්තර්ගතය ඇතුළත් පොත් 03 ක් මුදණය කර දෙන ලදි. ඒම පොත් වනුයේ

i. මුල් ළමාවිය සංවර්වර්ධනය සදහා නව මං පෙත්

ii. මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය

iii. මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සදහා ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද

යන පොත් ය. ඒම පොත් වල ඇති කරැණු හොදින් කියවන්න. අවශ්‍ය වැදගත් තැන් Highlight කර ගන්න. 

(ඒම පොත් 03 ඔබට සහන මිලට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙම අකුරැ මත Click කර අවශ්‍ය විස්තර ලබාගන්න.)

NVQ 4 වන මට්ටමට අදාල ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත්වීමට අවශ්‍ය සම්පුර්ණ දැනුම ඒමගින් ඔබට ලබාගත හැක.

බොහෝ ගුරැවරියන් හරහා ලබාගැනීම සදහා අයදුම් කල යුතු ආකාරය නොදනී. ඒසේ අයදුම්කල ද අයදුම්පත පිරිවීමේදි කරන අඩුපාඩු නිසා අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වෙයි. ඒබැවින් හරහා ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන අය නිවරදිව අයදුම්පත පිරවීම සදහා පහත උපදේස් පිළිපදින්න.

 RPL හරහා NVQ ලබාගැනීමට වයස අවුරැද 23 ට අඩු හො වසර 5 ක සේවා පළපුරැද්දක්සු නොමැති ගුරැවරියන්ට දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපනය හා ඒක්ව විධිමත් පාඨමාලාවක් හදාරා NVQ 4 වන මට්ටම ලබාගත හැක. ඒ් සදහා විස්තර ලබාගැනීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

NVQ 4 වන මට්ටමට අදාල දේශන මාලාව නරඹන විට ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් සැලසුම් ආකෘති පහත දක්වා ඇත.

Click here to write down learning outcomes

Click here to take a sample of the Lesson plan 

ගුරැවරියකගේ පාඩම් සැලැස්මක අඩුපාඩු සකස් කර ඇති ආකාරය බලන්න මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

Click here to upload your Lesson Plans