විඩියෝ පාඩම් සියල්ල නැරඹීම සදහා මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

NVQ (Pre School Teacher) Level 4 RPL Examination – 2021.04.03

තව දින කිහිපයකි. දැන් වේගය වැඩි කරමු.

NVQ (Pre School Teacher) ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (පෙර පාසල් ගුරැ) 4 වන මට්ටම RPL හරහා ලබාගැනීම සදහා අප ආයතනය නොමිලේ පැවැත් වු දේශනමාලාව ට සම්බන්ධව සිටින ගුරැවරියන් වන ඔබ දැන් විඩියෝ මාලාව හරහා අවශ්‍ය මුලීක දැනුම ලබාගෙන ඇති බව අපි දනිමු. යම් හෙයකින් අපහැදිලි දැනුම් කොටස් ඇත්නම් මෙම Link ඒක මත Click කර අවශ්‍ය විඩියෝව නැවත බලන්න. විඩියෝ සියල්ල බලා ඇති ඔබ විඩියෝ නැරඹීම සදහා බොහෝ කාලයක් ගත නොකරන්න.

මෙතැන් සිට පහත උපදේස් අනුගමනය කරමින් අප සමග රැදෙන්න. විභාගය සමත්වීම සදහා උපරිම මග පෙන්වීම අප ලබා දීමට උත්සාහ කරන්නෙමු.

01. ඔබගේ ඉල්ලීම මත ඒම විඩියෝ සියල්ලේ අන්තර්ගතය ඇතුළත් පොත් 03 ක් මුදණය කර ඔබට ලබා දී ඇත. 

i. මුල් ළමාවිය සංවර්වර්ධනය සදහා නව මං පෙත්

ii. මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය

iii. මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සදහා ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද

යන පොත් තුනෙහි ඇති කරැණු හොදින් කියවන්න. අවශ්‍ය වැදගත් තැන් Highlight කර ගන්න. කටපාඩම් කිරීම වෙනුවට හොදින් කියවා සිහියට ගන්න.

(ඒම පොත් 03 ඔබට සහන මිලට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙම අකුරැ මත Click කර අවශ්‍ය විස්තර ලබාගන්න.)

02. මුල් ළමාවිය සම්බන්ධව නව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් 2019 වසරේ ඒළිදැක්විනි. මෙම අකුරැ මත Click කර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඒක වරක් හෝ කියවන්න. කඩපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැත. සංහල මුදණයේ පිටු අංක 14 (පොතේ පිටු අංකය 01) සිට පිටු අංක 35 (පොතේ පිටු අංක 22 ) දක්වා කියවන්න.

සිංහල භාෂාවෙන් කියවන්න මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

To read in English Click here

To read in Tamil click here

03. ඔබ තවමත් අප ආයතනය පැවැත් වු පෙර හුරැ විභාගය කර නැත්නම් අදම කරන්න. ඒහි පිළිතුරැ සමාලෝචනය කල විඩියෝව වහාම බලන්න.

i පළමු පෙර හුරැ විභාගයට නැවත කිරීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

ii’ පෙරහුරු විභාගය i –  ලබාදුන් පිළිතුරුු පිළිබදව කළ සමාලෝචනය නැරඹීමට මෙම අකුරු මත Click කරන්න.

04. මෙම අකුරැ මත Click කර ළමා රැකවරණය, පෝෂණය, ළමා සංවර්ධනය පිළිබද මෙම දේශණය අනිවාර්යෙන් බලන්න.

05. පහත Link ඒක හරහා ගොස් 2020 වසරේ ජනවාරී මස පැවැත් වු NVQ (Pre School Teacher) Level 4 විභාග තනියම නියමිත කාලය රැගෙන ඒම ප්‍රශ්ණ පත්‍රය කරන්න. පිළිතුුුරැ 0727573044 ට Whatsapp කර කළ විගස ඒවන්න.

සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රසුගිය ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ලබාගැනීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

Click here for English Medium Paper 2020 January

Click here for Tamil Medium Paper in 2020 January

05. 2021.03.26 දින පැවැත් වුු 2020 වසරේ ජනවාරී මස පැවැත් වු NVQ (Pre School Teacher) Level 4 විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ පිළිතුරැ සමාලෝචනය නැරඹීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න. 

06. Click here to watch revision class on week plan, day pal, lesson plan conducted on 28th March 2021

07.  2021.04.01 දින ප.ව. 8.00 ට පැවැත්වෙන පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගැනීම සදහා මෙම අකුරු මත Click කරන්න

08. 2021.04.02. දින ප.ව. 3.00 පැවැත්වෙන පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය i කොටස – කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගැනීම සදහා මෙම අකුරු මත Click කරන්න. 

09. ඉහත අංක 7 හා 8 යටතේ 2021.04.01 හා 02 දෙදින කල ප්‍රශ්ණ පත්‍රවල පිළිතුරු සාකච්චා කළ විඩියෝ නැරඹීම සදහා පහත Link මත Click කරන්න

01. පළමු කොටස නැරඹීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න

02. දෙවන කොටස නැරඹීමට මෙම අකුරැ මත Click කරන්න

Click here to write down learning outcomes

Click here to take a sample of the Lesson plan 

ගුරැවරියකගේ පාඩම් සැලැස්මක අඩුපාඩු සකස් කර ඇති ආකාරය බලන්න මෙම අකුරැ මත Click කරන්න.

Click here to upload your Lesson Plans  

09. පසුගිය වර විභාගයට වඩා මෙවර විභාගය වෙනස් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත. ඒබැවින් පෙරහුරැ විභාග ඔස්සේ ඒ්ග සියල්ලට සුදානම් වෙමු.  ඔබව සුදානම් කරන ආකාරය දැනගන්න දිනකට ඒක වරක් හෝ මෙම පිටුව බලා තොරතූරැ දැනගන්න.

Click here to add Details of the Teachers who didn’t get admission for the NVQ Examination on 03rd April 2021. NVQ විභාගය සදහා අයදුම් කල ද 2021.04.03 දින ලිඛිත විභාගය සදහා අයදුම්පත් නොලැබු ගුරැවරියන් තම විස්තර මෙම අකුරැ මත කර ඇතූළු කරන්න

 

We need talented ECCD Teachers to work as instructors/Lecturers in Tamil medium & English medium ECCD Courses of the SAIIHE. Click here to apply if you are talented teacher with dynamic personality.