කතෘ

මිල

පොතේ නම

ජානක කමල්ගොඩ

 

රු. 650 යි නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්… “

(NVQ (පෙර පාසල් ගුරු) 4 වන මට්ටම ලබාගැනීම සදහා සම්පුර්ණ විෂයමාලාව ම ආවරණය වන පරිදි සකස් කර ඇති මාර්ගෝපදේශණ සංග්‍රහය)

ජානක කමල්ගොඩ රු 350 කි. මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය”

(NVQ (පෙර පාසල් ගුරු) 4 වන මට්ටමට අදාල විෂයමාලාවේ මනෝවිද්‍යා විෂය අන්තර්ගය. තම ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා මනෝ විද්‍යාත්මක පදනමක් සකස් කර ගැනීමට ද මනෝ විද්‍යාව විෂයක් ලෙස ඇති සෑම පාඨමාලාවකම අන්තර්ගත මනෝවිද්‍යා න්‍යායාත්මක දැනුම පහසුවෙන් අවබෝධකර ගැනීම සදහා)

ජානක කමල්ගොඩ රු 650 කි.  “මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සදහා ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද
(NVQ (පෙර පාසල් ගුරු) 4 වන මට්ටමට අදාල මුල් ළමාවිය දරුවාගේ සමස්ත සංවර්ධනය හදුනාගනිමින් සාර්ථක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියක් සදහා වාර්ෂික සැලසුම්, වැඩ සැලසුම්, වාර සැලසුම්, සති සැලසුම්, දෛනික සැලසුම්, පාඩම් සැලසුම් සකස් කර ගැනීම මෙන්ම ඉගෙනුම් න්‍යායන් හා ඉගැන්වීම් ක්‍රම විද්‍යාව පිළිබදව සරලව විග්‍රහ කර ඇත.

පොතේ පිටකවරය

පොත් බෙදාහැරීම සදහා අයකරන ගාස්තු  මුදල
නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්… ” හා මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය” යන පොත් දෙකම හෝ ඒක පොතක් ඔබගේ නිවසට බෙදාහැරීම සදහා වන ගාස්තුව  රු 280 කි.
අමතරව ඇනවුම් කරන ඒක පොත් කට්ටලයක් සදහා රු 80 බැගින්
ඔබ ඇනවුම් කරන පොත් සංංඛ්‍යාව අනුව ඔබ ගෙවිය යුතු මුදල ගණන් බලන්න. නිදසුන් පොත් කට්ටල 5 ක් ඇනවුම් කරයි නම් (රු 280 + (රු 80 x 5 ) = රු 680) = රු 280 + (රු 80 X ඇනවුම් කරන පොත් කට්ටල ගනන)

 නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්… ” හා මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය” පොත් දෙක නිවසට ගෙන්වා ගැනීම සදහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

 • පොත් දෙකම Courier Service හරහා ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. 
 • ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ඉහත පොත් වගී හා ප්‍රමාණය අනුව පොත් සදහා ඔබ ගෙවිය යුතු මුදල ගණන් බලන්න.
 • ඔබ පොත් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම සදහා Courier Service අයකරන බෙදාහැරීමේ ගාස්තු ගණනය කර බලන්න. 
 • පොත්වලට යන සම්පුර්ණ මුදල හා Courier Service අයකරන බෙදාහැරීමේ ගාස්තු ඒකතු කර ඔබ ගෙවිය යුතු මුලු මුදල නිවරදිව තහවුරු කර ගන්න.  
 • ඔබ ගෙවිය යුතු මුලු මුදල   “කමල්ගොඩ මුදලිගේ ජානක රවීන්ද්‍ර” නමින් ලංකා බැංකුවේ විජේරාම ශාඛාවේ ඇති අංක 0082982876 දරණ ගිණුමට බැර කර පහත දක්වා ඇති පෝරමය පුරවා ඔබගේ විස්තර සටහන් කරන්න. (දිවයිනේ පිහිටි ඔීනෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් ගෙවීම් සිදුකළ හැක.)
 •  ඔබ හැකි සැම විටම බැංකු කවුන්ටරය හරහා ඉහත මුදල තැන්පත් කරන්න. එසේ තැන්පත් කිරීමේදී ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය අනිවාර්යෙන්ම ගිණුමේ සටහන් කරන ලෙස බැංකු කවුන්ටරයේ සිටින නිළධාරි මහතාට/මහත්මියට දැනූම් දෙන්න.  ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් මාරුු කර ගෙවීම් සිදු කරන්නේ නම් ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය අනිවාර්යෙන්ම සටහන් කරන්න. මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍ර හරහා මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් වළකින්න.
 • ඔබ බැංකුවට මුදල් ගෙවු කුවිතාන්සියේ හෝ online ගෙවීම් විස්තරයේ ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය, ඔබගේ නම හා ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කකය සටහන් කර ඒහි ජායාරෑපයක් 0727573044 වෙත අනිවාර්න් Whatsapp කර ඒවන්න. 
 • ඔබ ගෙවීම් සිදු කළ පසු පහත දක්වා ඇතී පෝරමය පුරවා ඔබගේ ගෙවීම් විස්තර සටහන් කරන්න. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු පමණක් පහත පෝරමය පුරවන්න.
 • ඔබ බැංකුවට මුදල ගෙවු පසු ඔබගේ ගෙවීම් විස්තර ලංකා බැංකුව අප ආයතනය වෙත දැනුම් දෙයි.  ඔබ බැංකුවේ මුදල් තැන්පත් කරන විට හෝ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් මාරුකරන විට ඔබ සදහන් කළ හැදුනුම්පත් අංකය හා ඔබ සම්පුර්ණ කර Submit කරන පහත පෝරමයේ හැදූනුනම්පත් අංකය හා ඔබ  Whatsapp කර ඒවන ජායාපිටපත සසදා නිවරදිතාව තහවුරු කරගෙන ඇනවුම් කළ පොත් ඔබවෙත ඒවීමට ඇනවුම් කළ දින සිට දිිින  03 ක් ඇතුලත Courier Service වෙත බාර දෙනු ඇත. (ඒබැවින් හැදුනුම්පත් අංක මුදල් තැන්පත් කරන විට හා මෙම පෝරමයේ නිවරදිව සටහන් කරන්න.)
 • ඔබ ආයතනය පැමිණ පොත් බාර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් වුවද පළමුව බැංකුවට මුදල් ගෙවා පහත පෝරමය Submit කරන්න. ඒවිට පොත් රැගෙන යාමට ආ යූතු දිනය ඔබ වෙත sms මගින් දැනුම් දෙයි. වැඩ කරන දින තුනක් ඇතුලත ඔබට පොත් ලබාගත හැකි වනු ඇත. මුදල් තැන්පත් කළ බැංකු ලදුපත අනිවාර්යෙන් රැගෙන ඒන්න. )
 •  නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්… ” හා ” මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය” පොත් මිලදී ගැනීම සදහා මෙම Link ඒක මත Click කරන්න.