කතෘ මිල පොතේ නම
ජානක කමල්ගොඩ

 

රැ. 650 යි නිපුණතා පිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියක් වීමට  මං පෙත්… “

(NVQ (පෙර පාසල් ගුරු) 4 වන මට්ටම ලබාගැනීම සදහා සම්පුර්ණ විෂයමාලාව ම ආවරණය වන පරිදි සකස් කර ඇති මාර්ගෝපදේශණ සංග්‍රහය)

ජානක කමල්ගොඩ රු 350 කි. මනෝවිද්‍යාව හා ජීවිතය”

(NVQ (පෙර පාසල් ගුරු) 4 වන මට්ටමට අදාල විෂයමාලාවේ මනෝවිද්‍යාව හා ඉගෙනුම් න්‍යයන් අන්තර්ගය. තම ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා මනෝ විද්‍යාත්මක පදනමක් සකස් කර ගැනීමට ද මනෝ විද්‍යාව විෂයක් ලෙස ඇති සෑම පාඨමාලාවකම අන්තර්ගත මනෝවිද්‍යා න්‍යායාත්මක දැනුම පහසුවෙන් අවබෝධකර ගැනීම සදහා)

)

පොතේ පිටකවරය

 • මිලදී ගැනීමට ඔබ ඉල්ලුම් කරන පොත් වල වටිනාකම  “කමල්ගොඩ මුදලිගේ ජානක රවීන්ද්‍ර” නමින් ලංකා බැංකුවේ විජේරාම ශාඛාවේ ඇති අංක 0082982876 දරණ ගිණුමට බැර කර පහත දක්වා ඇති පෝරමය පුරවා ඔබගේ විස්තර සටහන් කරන්න. (දිවයිනේ පිහිටි ඔීනෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් ගෙවීම් සිදුකළ හැක.)
 • පොත් දෙකම Courier Service හරහා ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. 
 • ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ඉහත පොත් වගී හා ප්‍රමාණය අනුව පොත් සදහා ඔබ ගෙවිය යුතු මුදල ගණන් බලන්න.
 • ඔබ ගෙවිය යුතු පොත්වල වටිනාකමට සමාන මුදලක් ඉහත ගිණුමේ තැන්පත් කරන්න.  
 •  ඔබ හැකි සැම විටම බැංකු කවුන්ටරය හරහා ඉහත මුදල තැන්පත් කරන්න. එසේ තැන්පත් කිරීමේදී ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය අනිවාර්යෙන්ම ගිණුමේ සටහන් කරන ලෙස බැංකු කවුන්ටරයේ සිටින නිළධාරි මහතාට/මහත්මියට දැනූම් දෙන්න.  ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් මාරුු කර ගෙවීම් සිදු කරන්නේ නම් ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය අනිවාර්යෙන්ම සටහන් කරන්න. මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍ර හරහා මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් වළකින්න.
 • ඔබ ගෙවීම් සිදු කළ පසු පහත දක්වා ඇතී පෝරමය පුරවා ඔබගේ ගෙවීම් විස්තර සටහන් කරන්න. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු පමණක් පහත පෝරමය පුරවන්න.
 • ඇනවුම් කළ සංඛ්‍යාවට පමණක් පොත් මුද්‍රණය කරන හෙයින් ඔබ  ආයතනයට පැමිණ පොත් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් වුව ද පළමුව බැංකුවට මුදල් ගෙවා පහත පෝරමය පුරවා එවන්න.
 • ඔබ ආයතනය පැමිණ පොත් බාර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් පළමුව බැංකුවට මුදල් ගෙවා පහත පෝරමය පුරවා ඒවන්න. ඒවිට පොත් රැගෙන යාමට ආ යුතු දිනය ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.
 • Courier Service හරහා ඔබට පොත් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. අප ආයතනය සේවය ලබා ගන්නේ Prompt Express Courier Service හරහා ය. ඔවුන් පළමු 1KG සදහා රැ 280 ක් ද වැඩි වන සෑම KG ඒකක් සදහා ම රැ 80 බැගින් ද අයකරයි. (උක්ත පොත් දෙකෙහි බර 1 KG වලට වඩා අඩු හෙයින් Courier Service හරහා ගෙන්වා ගැනීීීීමට රු 280 ක  වඩා වැය නොවනු ඇත.) පොත් ඔබේ නිවසට ගෙනත් දුන්න පසු ඔවුන් Courier Service ගාස්තු අයකර ගනී.
 •  ඔබ කැමති Courier Service  ඒකක් හරහා වුවද ඔබට පොත ගෙන්වා ගත  හැක.
 • බැංකුවට මුදල් ගෙවු බැංකු ලදුපත ඔබ බාරයේ තබා ගන්න.  පැමිිිණ පොත් ලබා ගන්නේ නම් මුදල් ගෙවු බැංකු ලදුපතේ මුල් පිටපත පොත් බාරගැනීමට ඒන අය අත අනිවාර්යෙන් ඒවන්න. පොත් Courier Service මගින් ඔබ ගෙන්වා ගන්නේ නම් පොත ඔබ අතට ලැබෙන තෙක් බැංකු ලදුපත සුරක්ෂිතව ලග තබා ගන්න. 
 • පොත් රැගෙන යාමට ආ යුතු දිනය හා  Courier Service මගින් පොත් ඒවන දිනය Email මගින් ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත. 
 • ඇනවුම් කරණ සංඛ්‍යාවට පමණක් ඉදිරි සතිය තුළ පොත් මුදණය කරන අතර ඇනවුම් කළ සියළු දෙනාට මුදණය කළ විගස පොත්  ලැබෙන්නට සලස්වන ඇත. මෙවර මුදණය කරන  පොත්වලින් ඔබට පොත් වෙන්කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නොපමාව ඇනවුම් කරන්න. නැවත මුදණයට මාස කිහිපයක්  කල් යනු ඇත.