මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය – සංකල්ප, මැදිහත්වීම්, ඇගයීම් හා ගැටළු – පාථමික සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ නිළධාරීන් සදහා වූ අත්පොත