Quality ECCD for Sustainable Development of Sri Lanka

හැදින්වීම

ලෝකයේ රටවල් 192 ක රාජ්‍ය නායකයින් 2015 දි නිව්යෝක් නගරයට රැස්ව  එක්සත් ජාතින්ගේ මහ සමුළුවේදී, වර්ෂ 2030 වන විට සෑම රටක් ම ළඟා කර ගත යුතු ඉලක්ක 17 ක් ගොඩනගා ගන්නා ලදි. එම ඉලක්ක 17 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ලෙස හදුන්වයි. ලෝකයේ සෑම රටක් ම තනි තනිවත් සාමුහිකවත් කටයුතු කරන්නේ මෙම ඉලක්ක 17 ළඟා කර ගැනීමටයි. මෙහි 4 වන ඉලක්කය වන්නේ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය යන්නයි. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් රට තුළ ගොඩනැගීමේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයේ දෙවන උප ඉලක්කය වන්නේ සෑම දරුවෙකුටම ගුණාත්මක මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන අවස්ථා සුරක්ෂිත කිරීමයි. එබැවින් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන කාර්යේ නිරත ගුරුවරියට ද දේශීය හා අන්තර්ජාතික ශ්‍රම වෙළදපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් හා වැඩි වටිනාකමක් දිනෙන් දින ගොඩනැගේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වැදගත් ම ලේඛනය අයවැය ලේඛනයයි. 2019 අයවැය යෝජනා අංක 45 යටතේ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ප‍්‍රකාශ කරන්නේ ”ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප‍්‍රජාවෙන් 50% ක් හෝ ඊට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් සිසුවියන් වීම පිළිබඳ ව අප ආඩම්බර වුව ද ශ‍්‍රම බලකායේ කාන්තා දායකත්වය 30% ක් පමණ වේ. ඒ නිසා ඔවුන් මුල්‍යමය වශයෙන් යැපෙන්නන් මෙන් ම සමාජයේ බල නොගැන් වූ කොටසක් බවට පත් වී තිබෙනවා.” ලෙස ය. මෙයට ප‍්‍රධානතම හේතුවක් ලෙස අයවැය ලේඛනයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටින්නේ ළමා සුරැකීමේ පහසුකම්වල පවත්නා ඌණතාවයයි. මේ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සදහා 2019 අයවැය යෝජනා යටතේ අලූතින් පෙර පාසල් ආරම්භ කිරීමට හෝ පවත්නා පෙර පාසල් නවීකරණය කිරීමට කැමති, සුදුසුකම් සහිත ගුරුවරියන්ට පොළියෙන් 50% ක් රජය ගෙවීමේ පදනම මත ලක්ෂ 20 ක ණයක් සහන කාලයක් ද සහිතව ලබා දීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත. රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරියගේ ඇති වැදගත්කම හා ඉල්ලූම ජාතික අවශ්‍යතාවක් වී ඇත.

මෙවන් පසුබිමක් තුළ වුවද මුල් ළමාවිය රැකවරණ්‍ය හා සංවර්ධන වෘත්තීය කේෂ්ත්‍රයට ඇති ඉල්ලුම හා වටිනාකම පිළිබද පැහැදිලි අවබෝධයක් තරැණ තරැණියන්ට නොමැති කමයි. ඒ නිසාම බොහෝ දෙනා සාම්පදායික පාඨමාලා පසුපසම හඹායයි. මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධන වෘත්තීය කේෂ්ත්‍රයට නැඹුරැවීමෙන් NVQ හරහා උපාධියට සමාන සුදුසුකම් කෙටි කලකින් සපුරාගැනීමට ද ජිවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ද ඇති අවස්ථා විශාලය. පාඨමාලාව තුළින් ලබන දැනුම වෘත්තියට පමණක් නොව දෛනික ජීවිිතයට ද අතිශය වැදගත් ය.

වර්ෂ 2020 අවසාන වන විට ජාතික වෘත්තී ය සුදුසුකම් 4 මට්ටම හිමි මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරීන් 2000 ක් ද 2030 වසර අවසන් වන විට 20,000 ක් ද ගොඩනැගීම අරමුණු කරගෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ තුළින් මුළු ලෝකයම 2030 වන විට ලගාකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවල 4 වන ඉලක්කයේ 2 වන උප ඉලක්කය වන සෑම දරැවෙකුටම සුරක්ෂිත මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන අවස්ථා තහවුරැ කිරීම ව්‍යපෘතියේ අවසාන අභිපායයි.

මුදල් ගෙවා විධිමත් පාඨමාලාවක් හැදැරීය හැකි අයට මෙන්ම ආර්ථික අපහසුතා ඇති හා අඩු ආදායම්ලාභී තරැණ තරැණියන්ට ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දී මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළීබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් හා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ලාභීයෙක් ලෙස දේශීය හා අන්තර්ජාතික රැකියා වෙළදපොලේ සේවාස්ත කිරීම අරමුණු කරගෙන මෙම ව්‍යපෘතිය කියාත්මක වේ

ව්‍යපෘතියේ් අරමුණු

 • මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන් වීමට කැමති, අඩු ආදායම්ලාභීන්ට හා ආර්ථික අපහසුතා ඇති තරැණ තරැණියන්ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දී ඩිිප්ලෝ්මාධාරී සහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 4 වන මට්ටම සහිත වෘත්තීකයන් කරවීම.
 • ඔවුන්ට මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන් ලෙ ස රැකියා අවස්ථා සපයා දී ජීවිතය සරාර්ථක කර ගැනීමට මාර්ගෝපදේ්ශණය හා අවස්ථාව ලබාදීම.
 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද විධිමත් පුහුණුවක් ලබා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් හරහා තම උපාධි සුදුසුකම් සාර්ථක කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තරැණ තරැණියන්ට ඒ සදහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම.
 • ස්වකීය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන තරැණ තරැණියන්ට ඒ සදහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම හා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම.
 • විදේශගතවීමට හෝ විසා ලබාගැනීමට හෝ් විදේශ වෙළදපොළේ රැකියා අවස්ථා සපයාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන තරැණ තරැණියන්ට ඒ සදහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම හා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම.
 • රැකියා විරහිත තරැණ තරැණියන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දී දේශීය හා අන්තර්ජාතික ශ්‍රම වෙළද පොළට අනුයුක්ත කරවීම
 • රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා වැදගත්වන සුරක්ෂිත මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ජාලයක් ස්තාපිත කරවීම
 • ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් රට තුළ ගොඩනැගීමේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයේ දෙවන උප ඉලක්කය වන්නේ සෑම දරුවෙකුටම ගුණාත්මක මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන අවස්ථා සුරක්ෂිත කිරීමයි.

ප්‍රතිලාභ

පුහුණුව ලබන අයදුම්කරැවන් පුහුුණුව අවසානයේ පහත සදහන් සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ගනු ඇත.

 • පුහුණුව අවසානයේ තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි කල හා මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික සම්බන්ධිකරණය ජාතික මට්ටමේ ඩිප්ලෝමාවක් ලෙස අනුමත කර ළමා හා කාන්තා කටයුුතු අමාත්‍යංශයේ ළමා ලේ්කම්් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් හිමි කර ගනී.
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (මුල් ළමාවිය සංවර්ධන) 4 වන මට්ටමේ සහතිකය
 • දේශීය හෝ විදේශී්‍ය ශ්‍රම වෙළදපොලේ් රැකියා අවස්ථා
 • ස්වකීය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂ කරන තරැණ තරැණියන්ට  ව්‍යවසායකයෙක් ලෙස ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම හා අත්වැල

පුහුණු කාලය

ඩිප්ලෝමා මට්ටමේ පාඨමාලාවක් තුළ අනිවාර්යෙන් පැය 1200 ක් ආවරණය විය යුතු ය. එය පහත සදහන් පරිදි ආවරණය කරයි.

 • ඩිප්ලෝමා මට්ටම ආවරණය වීම සදහා ආයතනය තුළ ඍජු දේශණ පැය 300 + ඍජු අධික්ෂනය සහිතව නිබන්ධන, ස්වයං අධ්‍යයන, පැවරැම්  මගින් පැය 300 ලෙස පැය 600 අවරණය විය යුතු ය.
 • මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක මාස 3 ක පුහුණුව තුළින් පුහුණු පැය 300 ක් හා ඉගෙනුම් ආධාරක, පාඩම් සැලසුම්, නිර්මාණ පැවරැම් තුළින් පැය 300 ක් ලෙස පැය 600 ක් අවරණය විය යුතු ය.

පුහුණු සැලැස්ම

ආයතනික පුහුණුුව

 • මාස 6 ක කාළයක් සතියකට දින දෙක බැගින් සති අන්තයේ පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා අඛන්ඩව දේශණ පැවැත් වේ.
 • වසරක කාලයක් සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා සතියකට එක දිනය බැගින් පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා දේශණ පැවැත් වේ.
 • මාස 6 ක කාළයක් සතියකට දින දෙකක් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා දේශණ පැවැත් වේ.
 • වසරක කාලයක් සතියේ දිනවල සතියකට එක දිනය බැගින් පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා දේශණ පැවැත් වේ.
 • පාඨමාලාවේ දේශනවලින් අවම වශයෙන් 80% ක් සහභාගීවීම අනිවාර්ය වේ.

කර්මාන්තගත පුහුණුව

 • මාස 3 ක අවම පායෝගික පුහුණු කාලයක් පාඨමාලා කාලය තුළ සම්පුර්ණ කර තිබිය යුතු ය. (ස්ථිර රැකියා කරන අයදුම්කරැවන්ට රැකියාවට බාධාවක් නොවන පරිදි පයෝගික පුහුණුව සැලසුම් කරගත හැක.)

මාධ්‍ය

සිංහල/දෙමළ/ඉංග‍්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශන පැවැත් වේ. කැමති මාධ්‍යයක් තෝරාගත හැක.

සුදුසුකම්:

අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 18 – 35 අතර විය යුතු ය. අ.පො.ස. (උ/පෙළ* විෂයයන් 3 ක් සමත් වීම හෝ සා. පෙළ මව්බස, ගණිතය සමඟ විෂයයන් 6 ක් සමත් විය යුතු ය.

බදවාගැනීම

සම්මුඛ පරීක්ෂනයක් හරහා සුදුසුකම් හා විභවතාව පරීක්ෂා කර බලා තෝරා ගනු ලැබේ.

ගාස්තු හා ගෙවීම්

කාන්ඩ – 01

 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් බව දැන් වූ පසු දේ්ශන අත් පොත් ඇතුළුව කළමණාකරන වියදම්  සඳහා රු 10,000.00 ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ.
 • පාඨමාලා කාලය තුළ  වෙන කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබේ.  
 • පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කර සියලු විභාග සමත් ව ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම ලබා රැකියාගත වු පසුව පමණක් මාසයකට රැ 4000 බැගින් මාස 12 ක කාලයක් ගෙවිය යුතු ය. (ගෙවිය යුතු සම්පුර්ණ මුදල රැ. 50,000) කි.
 • සමෘර්ධි සහනාධාර සහිත අයදුමකරැවන්ට උක්ත කළමනාකරණ වියදම් රැ 10,000 අය නොකෙරේ.
 • ආර්්ථික අපහසුතා ඇති අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල අයදුම්කරැවන්ට කළමනාකරන ගාස්තුව වන රැ 10,000 ගෙවීම පියවා ගැනීම සදහා අනුග්‍රහක සම්බන්ධතා සලසා දෙයි.
 • මේ යටතේ පාඨමාලාව හදාරණ සියලු දෙනා සතියේ දිනවල හෝ සති අන්තයේ සතියට දින දෙකක් යන කාණ්ඩය යටතේ මාස 6 ක කාලයකින් නිමකිරීමට පාඨමාලාවට බද“වා ගනු ඇත.
 • අ.පො. සා (උ/පෙළ) විෂයන් 03 ක් සමත් හෝ සා. පෙළ ගණිතය මව්බස සමග විධයයන් 6 ක් සමත් අය සම්මුඛ පරීක්ෂනයකට කැදවා තෝරා ගනු ලැබේ.

කාන්ඩ – 02

 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් බව දැන් වූ පසු කළමනාකරණ වියදම් ලෙස රැ 10,000 ක මුදලක් ලියාපදිංචියේදී ගෙවිය යුතු ය.
 • මාස 6 කින් පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කරන්නේ නම් මසකට රැ 6650 බැගින් මාස 6 කින් රැ 50,000 ක් ගො අවසන් කළ යුතු ය.  
 • මාස 12 කින් පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කරන්නේ නම් මසකට රැ 3325 බැගින් මාස 12 කින් රැ 50,000 ක් ගො අවසන් කළ යුතු ය.  
 • පාඨමාලා කාලය තුළ  වෙන කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබේ.  
 • සතියේ දිනවල සතියට දින දෙකක් හෝ සති අන්තයේ සතියට දින දෙකක් යන කාණ්ඩය යටතේ මාස 6 කින් පාඨමාලාව හදාර නිම කළ හැකිය.
 • සතියේ දිනවල සතියට එක දින බැගින් හෝ සති අන්තයේ සතියට එක දින බැගින් වසරක කාලය තුළ පාඨමාලාව හදාර නිම කළ හැකිය.
 • අ.පො. සා (උ/පෙළ) විෂයන් 03 ක් සමත් හෝ සා. පෙළ ගණිතය මව්බස සමග විධයයන් 6 ක් සමත් නම් පාඨමාලාව සදහා ඍජුවම බදවා ගනු ලැබේ.

කාන්ඩ – 03

 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් බව දැන් වූ පසු සම්පුර්ණ පාඨමාලා ගාස්තු ලෙස එකවර රැ 45,000 ක් ගෙවා ලියාපදිංචි විය යුතු ය. .
 • පාඨමාලා කාලය තුළ  වෙන කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබේ.  
 • සතියේ දිනවල සතියට දින දෙකක් හෝ සති අන්තයේ සතියට දින දෙකක් යන කාණ්ඩය යටතේ මාස 6 කින් පාඨමාලාව හදාර නිම කළ හැකිය.
 • සතියේ දිනවල සතියට එක දින බැගින් හෝ සති අන්තයේ සතියට එක දින බැගින් වසරක කාලය තුළ පාඨමාලාව හදාර නිම කළ හැකිය.
 • අ.පො. සා (උ/පෙළ) විෂයන් 03 ක් සමත් හෝ සා. පෙළ ගණිතය මව්බස සමග විධයයන් 6 ක් සමත් නම් පාඨමාලාව සදහා ඍජුවම බදවා ගනු ලැබේ.

ඉංගීසි/දෙමළ මාධ්‍ය

ඉංගීසි හා දෙමල මාධ්‍යෙයන් පාඨමාලා හදාරණ ගුරැ සිසු සිසුවියන් ඉහත ගාස්තුවලට අමතරව රැ 10,000 ක මුදලක් පාඨමාලාවට ලියාපදිංචියේදීම ගෙවිය යුතු ය. එම මුදල අයකරනනේ විශේෂ සම්පත් පුද්ගල දීමනා හා පරිවර්ථන ගාස්තු සදහා ය.

විභාග ගාස්තු

පාඨමාලාව අවසානයේ පවත්වන අවසාන විභාගවලින් පසු මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික සම්බන්ධිකරණ කමිටුව අනුමත කර ළමා ලේකම් කාර්යාලය අනුමත කළ හා තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි කළ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා සහතිකය පාඨමාලාලභීන්ට හිමි වේ. මෙහි විභාග සදහා කිසිදු ගෙවීමක් අය කරනු නොලැබේ.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (මුල් ළමාවිය සංවර්ධන) සහතිකය ලබාගැනීමේ දි තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව පවත්වන ලිඛිත විභාගයට හා කොමිෂන් සභාව පත්කරන ඇගයුම්කරැවන්ගේ ගෙවීම් හා විභාග අධික්ෂණ කටයුතු සදහා රැ 3500 ක මුදලක් ඇගයීම් කටයුතුවලදී අය කරනු ඇත.

අයදුම් කිරීම:

තම අත් අකුරින් සකස් කළ ජීව දත්ත පතක් රු 15 ක මුද්දර ඇල වු තම නම, ලිපිනය ලියන ලද 6,ං4, ප‍්‍රමාණයේ ලිපි කවරයක් සමඟ   South Asian International Institute of Higher Education, P.O. Box 91, Nugegoda, යන ලිපිනයට එවිය යුතු ය. අයදුම්පතේ හා ලිපිිකවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ ඉල්ලූම් කරන මධ්‍යස්ථානය හා මාධ්‍ය පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු ය.

දේශන පැවැත්වෙන මධ්‍යස්ථාන:

නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්නපුර, මහනුවර, ගාල්ල, බණ්ඩාරවෙල, කුරුණෑගල, අනුරාධපුරය නගරවල පිහිටා ඇති මධ්‍යස්ථානවල දේශන පැවැත් වේ. යාපනය, මඩකලපුව, වව්නියාව, ති‍්‍රකුණාමලය නව මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ වේ.

අයදුම්කළ යුතු අවසාන දිනය හා

එක් මධ්‍යස්ථානයක එක් කණ්ඩායමක් සදහා බදවාගනු ලබන්නේ සිසු සිසුවියන් 50 ක් පමණි. අයදුම්පත් එවන පිළිවෙල අනුව පොරොත්තු ලේඛනයකට අනුව සිසු සිසුවියන් කණ්ඩායම්වලට ගොණු කරයි. පළමුව අයදුම්කරන්නාට පළමු අවස්ථාව යන පදනම මත බදවාගැනීම් සිදු කරන හෙයින් අයදුම්කරන පිළිවෙල අනුව ප්‍රමුඛතාව ලැබේ

දේශන ආරම්භය

ආසන්නතම කණ්ඩායම සදහා 2019 ජූලි මස ආරම්භ වේ. දෙසැම්බර් මස අවසාන විභාග පවත්වා 2020 ජනවාරි සිට රැුකියා සදහා අනුයුක්ත කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *