දැන්වීම යි.

Covid 19 තත්ත්වය නිසා ආයතනයේ පරිපාලනමය කටයුතු සියල්ල සිදුවන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා නිවසේ සිට ය. ඒබැවින් ආයතනයේ දුරකථන අංක මෙම දිනවල ප්‍රතිචාර නොදක්වනු ඇත.  පාඨමාලාවට අයදුම්කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තරැණ තරැණීයන්ට 0727573044 දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් ලබාදීමෙන් අවශ්‍ය විස්තර ලබාගත හැක. ආයතනයේ පාඨමාලා හදාරණ සිසු සිසුවියන් ද WhatsApp Message හරහා අවශ්‍ය කරැණු විමසන්න. (ඉහත අංකයට ඇමතී වෙනුවට Message පමණක් ඒවන්න. ඒවිට පැය 24 ක් තුළ පිළිතුරු යන කටයු ඇත.) දේශණ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි අන්තතර්ජාල හරහා සිිිිදු වෙයි 

South Asian International Institute of Higher Education (SAIIHE) is a human capital development institute which focuses on uplifting the quality of human capital by developing the quality of education.

SAIIHE aim is develop the quality education empowering teaching profession, empowering teaching learning process and producing quality resources to achieve the quality education goal of the sustainable development goals in 2030 .

SAIIHE  provides courses in the fields of early childhood care and development, primary education, child care, special education and counseling aiming to produce quality teachers to teaching profession and to offer professional qualification.

SAIIHE conducts various kind of quality improvement programs all over the country to empower teaching learning process.

SAIIHE develop quality resource such as Digital class rooms, online platforms and E- Learning opportunities to make the availability to everyone all over the world to upgrade quality of their knowledge, attitudes and skills.

The Institute is incorporated on 29th January 2009 under the PV 66898 of the company act No 07 of 2007.

Institute is registered at the Tertiary and Vocational Education Commission of the Ministry of Skills Development and Vocational Training.

Institute has received Quality Management Certificate.

The Diploma course for the Early Childhood Care and Development (ECCD) was registered at the Children Secretariat of the Ministry of Child Development and Women’s Affairs, as a National Level Diploma under the National Co-ordinating Committee on Early Childhood Care and Development. (ECCD/NC/CS/030).

The Institute has been functioning in Nugegoda in the Colombo District from 2009 and by now six branches have been established in the Kandy, Galle, Rathnapura, Kurunegala, Anuradhapura, and Bandarawela Districts.

Effective teaching techniques and special healthcare for the children in Nepal