මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව  – අවසාන විභාගය i කොටස

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව  – අවසාන විභාගය ii කොටස

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – ගුරැ පුහුණු පරීක්ෂණය

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණය

පාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – විභාග අයදුම්පත

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – පර්යේෂන නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීම්