ඉංග්‍රීසි භාෂාව කිසිදු අපහසුවකින් තොරව භාවිතා කිරීමට හැකිවන පරිදි මෙම පාඨමාලාවෙන් අපි ඔබගේ සන්නිවේදන නිපුණතා සංවර්ධනය කරනනෙමු. ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු, විශ්වවිද්‍යාල හෝ වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්නෙකු, රැකියාවක් කරන්නෙකු හෝ රැකියාවක් සොයන්නෙකු හෝ කවර වෘත්තීය කේෂ්ත්‍රයක සිටිය ද කවර අධ්‍යාපන මට්ටමක ඔබ සිටිය ද මේ දේශණ මාලාව ඔස්සේ ඔබ ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් කථාබහ කිරීමට අවශ්‍ය නිපුණතා සංවර්ධනය කර ගනු ඇත. 

ගතානුගතික ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම වෙනුවට සජීවිව ඔබ සමග කථා කරමින් ඔබගේ කථන හැකියාව දියුණු කරනු ඇත. TPACK ක්‍රමවේද ඔස්සේ 21 වන සියවසට උචිත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද ඔස්සේ මෙම දේශණ මාලාව සකස් කර ඇත.

මෙම පාඨමාලාවට දෙයාකාරයකින් සම්බන්ධව වී ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසී භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගත හැක.

01. නරඹන්නෙකු ලෙස

ඔ්නෑම අයෙකුට SAIIHE You Tube Chanel ඒක හරහා  නොමිලේ මෙම දෙශණවලට සජීවීව සම්බන්ධ වී තම ඉංග්‍රීසී භාෂා දැනුම වැඩිදියුණූ කරගත හැක.

02. ආයතනයේ අභ්‍යන්තර සිසුවෙකු ලෙස 

සම්පුර්ණ දේශන මාලාවටම රැ 1000 ක් වැනි ඉතා සුළු මුදලක් ගෙවා ආයතනයේ අභ්‍යන්තර සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී පාඨමාලාවක් ලෙස විධිමත්ව මෙම දේශනමාලව සම්පුර්ණ කළ හැක. ඒසේ ලියාපදිංචි වන සිසු සිසුවියන්ව දේශණ සදහා සජීවීව සම්බන්ධ කරගනු ඇත. ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කථන හැකියාව දියුණූ කිරීම සදහා ආයතනය මැදිහත් වී සංවාද ගොඩනගන ඇත. සෑම දේශණයක් අවසානයේද ඔවුනගේ විද්‍යුත් ලිපියනයට පැවරැමක් E mail හරහා ඒවනු ඇත. ඒම පැවරැම් ආයතනය පරීක්ෂා කර බලමින් අඩුපාඩු නිවරදි කරවීම සදහා ආයතනය මැදිහත් වේ.  පාඨමාලාව අවසානයේ සරල විභාගයකින් පසු ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදැරීම පිළිබද පිළිගත් සහතික පතක් ආයතන නිකුත් කරයි. 

මෙම දේශණ මාලාව ඔබ වෙත ගෙන ඒන්නේ සමජ සත්කාරයක් ලෙස ය. සුළු මුදලක් අය කරන්නේ මෙම දේශණ මාලාව ඔබවෙත ගෙන ඒම සදහා යන වියදම් සහා ඇගයීම් කටයුතු සදහා යන වියදම පියවා ගැනීම සදහා ය. 

ලංකා බැංකුවේ විජේරාම ශාඛාවේ ඇති අංක 76637021  දරණ “දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය” යන ගිණුමට දිවයිනේ පිහිටි  ඔ්නෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා පාඨමාලා ගාස්තුව  බැර කරන්න. අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේදී ගිණූම පිහිටි ශාඛාව යන්නට “විජේරාම ශාඛාව” ලෙස සදහන් කරන්න.

අභ්‍යන්තර සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී මෙම දේශණමාලාවට සම්බන්ධවීමට මෙම අකුරු මත Click කරන්න

බැංකුවට පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවා ඉහත පොරමය පුරවා ඒවන අයට Zoom හරහා සජීවිව හරහා දේශණවලට සම්බන්ධවීමට Username & Password විද්‍යුත් තැපැලෙන් හෝ Wahtsapp මගින් ඒවනු ඇත. ඒක් ඒක් දේශණයට අදාල පැවරැම් ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට E-mail මගින් ඒවනු ඇත. ඒම පැවරැම් සිදුකර Submit කරන්න. දේශණමාලාව අවසානයේදී ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාවට අමතරව වටිනා සහතික පත්‍රයක් ද හිමි වනු ඇත.

පාඨමාලාවේ දේශණ 2021.04.29 දින සිට සතියේ අගහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා දිනවල  ‌පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා saiihe ආයතනයේ You Tube Chanel ඒක ඔස්සේ  සජීවීව විකාශණය කෙරෙයි. 

‌දේශන සියල්ල පිළිවෙලින් නැරඹීම සදහා මෙම අකුරු මත Click කරන්න.