ජාතියන්තර වශයෙන් වැදගත් දිනයන්

ජාතියන්තර වශයෙන් වැදගත් දිනයන්

ජනවාරි මාසය📌️ජනවාරි 04 – ලෝක බ්‍රේල් දිනය
📌️ජනවාරි 26 – ජාත්‍යන්තර රේගු දිනය
📌️ජනවාරි 27 – සමූලඝාතනවලින් මියගියවුන් සැමරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය – (යුදෙව් මහා සංහාරයේ වින්දිතයන් පිළිබඳ මතකය සැමරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තරදිනය)
📌️ජනවාරි 28 – දත්ත සුරක්ෂිතතා දිනය
📌️ජනවාරි 30 හෝ එදිනට ආසන්න ඉරිදා දිනය – ලෝක ලාදුරු දිනය
📌️සෑම වසරකම ජනවාරි මාසයේ තුන්වැනි සතියේ ඉරිදා දිනය – ලෝක ආගමික දිනය⭕ පෙබරවාරි මාසය📌️පෙබරවාරි 02 – ලෝක තෙත්බිම් දිනය
📌️පෙබරවාරි 04 – ලෝක පිළිකා දිනය
📌️පෙබරවාරි 06 – කාන්තාවන් සුන්නත්කිරීමට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️පෙබරවාරි 13 – ලෝක ගුවන් විදුලි දිනය (යුනෙස්කෝ)
📌️පෙබරවාරි 20 – ලෝක සමාජ සාධාරණත්ව දිනය
📌️පෙබරවාරි 21 – ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය (යුනෙස්කෝ)
📌️පෙබරවාරි 22 – ලෝක බාලදක්ෂ දිනය⭕ මාර්තු මාසය📌️මාර්තු 01 – ලෝක සමානාත්මතා දිනය
📌️මාර්තු 3 – ලෝක වන සත්ව දිනය
📌️මාර්තු 08 – ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය
📌️මාර්තු මාසයේ දෙවැනි ඉරිදා – පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය දිනය
📌️මාර්තු 15 – ලෝක පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දිනය
📌️මාර්තු 16 – ලෝක නිද්‍රා දිනය
📌️මාර්තු 20 – ලෝක ගේ කුරුළු දිනය
📌️මාර්තු 20 – ලෝක ප්‍රීතිමත් දිනය
📌️මාර්තු 21 – ජාතීන් අතර අසමානතාවය තුරන්කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මාර්තු 21 – ලෝක කාව්‍ය දිනය
📌️මාර්තු 21 – ලෝක ඩවුන් සහලක්ෂණ දිනය
📌️මාර්තු 21 – වනාන්තර සහ ශාක පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මාර්තු 22 – ලෝක ජල දිනය
📌️මාර්තු 23 – ලෝක කාලගුණ විද්‍යා දිනය
📌️මාර්තු 24 – ලෝක ක්ෂය රෝග දිනය
📌️මාර්තු 24 – දළ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය සම්බන්ධව සත්‍යය සහ විපත්වලට ගොදුරුවූවන්ගේ ගරුත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මාර්තු 25 – වහල්භාවයට හා අන්තර්මහාද්වීපික වහළ වෙළෙඳාමට ගොදුරුවූවන් අනුස්මරණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මාර්තු 25 – රඳවාගත් සහ අතුරුදහන් වූ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා දිනය
📌️මාර්තු 27 – ලෝක රංග කලා දිනය⭕ අප්‍රේල් මාස📌️අප්‍රේල් 2 – ස්ව්ච්ඡතාවය(Autism)
පිළිබඳ දැනුවත්වීමේ ලෝක දිනය
📌️අප්‍රේල් 2 – ලෝක ළමා පොත් දිනය
📌️අප්‍රේල් 4 – බෝම්බ (බිම් බෝම්බ) පිළිබඳ දැනුවත්වීම සහ බිම් බෝම්බ ඉවත්කිරීම සඳහා සහායවීම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අප්‍රේ්ල් 6 – සංවර්ධනය සහ සාමය සඳහා ක්‍රීඩාව යොදාගැනීම සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අප්‍රේල් 7 – ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය
📌️අප්‍රේල් 8 – ජාත්‍යන්තර අහිගුණ්ඨික දිනය
📌️අප්‍රේල් 12 – මානව අභ්‍යවකාශ ගමන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අප්‍රේල් 12 – වීදි දරුවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අප්‍රේල් 22 – ජාත්‍යන්තර මිහිකත් මාතා දිනය
📌️අප්‍රේල් 23 – ලෝක ග්‍රන්ථ සහ ග්‍රන්ථ හිමිකම් දිනය
📌️අප්‍රේල් 23 – ලෝක ඉංග්‍රීසි භාෂා දිනය
📌️අප්‍රේල් 25 – ලෝක මැලේරියා දිනය
📌️අප්‍රේල් 26 – ලෝක බුද්ධිමය දේපළ දිනය
📌️අප්‍රේල් 28 – සේවයේදී සුරක්ෂිතභාවය සහ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ ලෝක දිනය
📌️අප්‍රේල් 29 – ලෝක නර්තන දිනය
📌️අප්‍රේල් 30 – ලෝක ජෑස් සංගීත දිනය⭕මැයි මාසය📌️මැයි 01 – ලෝක කම්කරු දිනය
📌️මැයි 03 – ලෝක ප්‍රවෘත්ති නිදහස් දිනය
📌️මැයි 05 – ජාත්‍යන්තර වින්නඹු මාතා දිනය
📌️මැයි 08 – ලෝක රතු කුරුස දිනය
📌️මැයි 08 – ලෝක තැලිසීමියා දිනය
📌️මැයි 10 -11 – ලෝක සංක්‍රමණ පක්ෂි දිනය
📌️මැයි 12 – ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය
📌️මැයි 15 – ජාත්‍යන්තර පවුල් දිනය
📌️මැයි දෙවැනි ඉරිදා – මව්වරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මැයි 17 – ලෝක සන්නිවේදන සහ තොරතුරු සමාජ දිනය
📌️මැයි 18 – ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය
📌️මැයි 21 – සංවාදය සහ සංවර්ධනය සඳහා සංස්කෘතික විවිධත්වය යොදාගැනීම පිළිබඳ ලෝක දිනය (ලෝක සංස්කෘතික දිනය)
📌️මැයි 22 – ජාත්‍යන්තර ජෛව විවිධත්ව දිනය
📌️මැයි 29 – ප්‍රසව භගන්දරාව අවසන්කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මැයි 29 – එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධකයන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️මැයි 31 – ලෝක දුම්කොල විරෝධී දිනය⭕ජුනි මාසය📌️ජූනි 01 – ලෝක දෙමාපිය දිනය
📌️ජුනි 04 – ආක්‍රමණයට ලක් වූ අහිංසක දරුවන් සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️ජූනි 05 – ලෝක පරිසර දිනය
📌️ජුනි 08 – ලෝක සාගර දිනය
📌️ජුනි 12 – ළමා ශ්‍රමයට එරෙහි ලෝක දිනය
📌️ජුනි 13 – ඇලිතාවය පිළිබඳ (Albinism ) ලෝක දිනය
📌️ජුනි 14 – රුධිර දන්දීම පිළිබඳ ලෝක දිනය
📌️ජුනි 15 – වැඩිහිටි අපයෝජනය පිළිබඳ ලෝක දිනය
📌️ජුනි 17 – කාන්තාරකරණයට සහ නියඟයට එරෙහිව සටන්වැදීමේ ලෝක දිනය
📌️ජුනි 20 – ලෝක සරණාගත දිනය
📌️ජූනි 21 – ලෝක සංගීත දිනය
📌️ජූනි 21 – පියවරුන්ගේ දිනය
📌️ජුනි 21 – ලෝක යෝග දිනය
📌️ජුනි 23 – එක්සත් ජාතීන්ගේ රාජ්‍ය සේවා දිනය
📌️ජුනි 23 – ජාත්‍යන්තර වැන්දඹු දිනය
📌️ජුනි 23 – ලෝක ඔලිම්පික් දිනය
📌️ජුනි 26 – මත්ද්‍රව්‍ය අපයෝජනය සහ නීති විරෝධී ප්‍රවාහනයයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය
📌ජුනි 26 – වද හිංසනයට ගොදුරුවූවන්ට සහාය වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය⭕ජූලි මාසය📌️ජූලි මස මුල් සෙනසුරාදා – ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය
📌️ජූලි 02 – ලෝක හඳුනානොගත් පියාසර වස්තූන් දිනය
📌️ජූලි 11 – ලෝක ජනගහන දිනය
📌️ජූලි 15 – ලෝක යොවුන් හැකියා දිනය
📌️ජූලි 18 – ජාත්‍යන්තර නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දිනය
📌️ජූලි 28 – ලෝක හෙපටයිටිස් දිනය
📌️ජූලි 30 – ජාත්‍යන්තර මිත්‍රත්ව දිනය
📌️ජූලි 30 – නීති විරෝධී මිනිස් ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය⭕අගෝස්තු මාසය📌️අගෝස්තු මාසයේ පළමු ඉරිදා – ජාත්‍යන්තර මිතුරු දිනය
📌️අගෝස්තු 09 – ලෝක ආදීවාසීන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අගෝස්තු 12 – ජාත්‍න්තර (තරුණ) යොවුන් දිනය
📌️අගෝස්තු 19 – ලෝක මානවවාදී දිනය
📌️අගෝස්තු 19 – ලෝක ඡායාරූපකරණ දිනය
📌️අගෝස්තු 21 – ලෝක විලාසිතා දිනය
📌️අගෝස්තු 23 – වහල් වෙළෙදාම සහ එය අහෝසිකිරීම අනුස්මරණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අගෝස්තු 29 – න්‍යෂ්ටික අත්හදාබැලීම්වලට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️අගෝස්තු 30 – බලයෙන් අතුරුදහන්කරවූවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය⭕සැප්තැම්බර් මාසය📌️සැප්තැම්බර් 2 – ලෝක පොල් දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 5 – ජාත්‍යන්තර අසරණය සරණ දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 8 – ලෝක සාක්ෂරතා දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 15 – ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 16 – ඕසෝන් ස්ථරය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 21 – ජාත්‍යන්තර සාම දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 26 – න්‍යෂ්ටික අවි සහමුළින්ම තුරන්කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 27 – ලෝක සංචාරක දිනය
📌️සැප්තැම්බර් 28 – ලෝක ජලභීතිකා දිනය⭕ඔක්තෝබර් මාසය📌️ඔක්තෝබර් 01 – ලෝක ළමා දිනය
(ලෝකයේ විවිධ රටවල මේ වෙනුවෙන් විවිධ දිනයන් වෙන්කොට ගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක මෙය සැමරෙන්නේ ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා වන අතර ඇතැම් රටවල නොවැම්බර් 20, ජුනි 01 වැනි දිනයන් ද මේ වෙනුවෙන් යෙදේ.)
📌️ඔක්තෝබර් 01 – ලෝක වැඩිහිටි දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 02 – ජාත්‍යන්තර අවිහිංසා දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 04 – ලෝක සත්ත්ව දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 05 – ලෝක ගුරු දිනය
📌️ඔක්තෝබර් පළමු සඳුදා – ලෝක ජනාවාශ දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 08 – ලෝක දෘෂ්ටි දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 09 – ලෝක තැපැල් දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 11 – දැරියන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 13 – විපත් අවමකිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️ඔක්තෝබර්15 – ග්‍රාමීය කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 16 – ලෝක ආහාර දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 17 – දරිද්‍රතාවය තුරන්කිරීම පිළිබඳ ලෝක දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 20 – ලෝක ඔස්ටියෝපොරෝසිස් දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 24 – එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 24 – ලෝක සංවර්ධන තොරතුරු දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 27 – ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උරුමය පිළිබඳ ලෝක දිනය
📌️ඔක්තෝබර් 31 – ලෝක නගර දිනය⭕නොවැම්බර් මාසය📌️නොවැම්බර් 02 – පුවත්පත්කලාවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ සඳහා දඬුවම් ලබානොදීම අවසන්කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️නොවැම්බර් 06 – යුද සහ ආයුධ සන්නද්ධ ගැටුම්වලදී පරිසරය සූරාකෑම වැළැක්වීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️නොවැම්බර් 10 – සාමය සහ සංවර්ධනය සඳහා විද්‍යාව යොදාගැනීම පිළිබඳ ලෝක දිනය
📌️නොවැම්බර් 14 – ලෝක දියවැඩියා දිනය
📌️නොවැම්බර් මාසයේ තුන්වැනි ඉරිදා – මහාමාර්ග අනතුරුවලට ගොදුරුවූවන් අනුස්මරණයකිරීමේ ලෝක දිනය
ලෝක දාර්ශනික දිනය – නොවැම්බර් 15
📌️නොවැම්බර් 19 – ලෝක වැසිකිලි දිනය
📌️නොවැම්බර් මාසයේ සෑම තෙවැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනය – ලෝක දර්ශනවාදී දිනය
📌️නොවැම්බර් 20 – විශ්ව ළමා දිනය
📌️නොවැම්බර් 21 – ලෝක රූපවාහිනි දිනය
📌️නොවැම්බර් 21 – ලෝක ධීවර දිනය
📌️නොවැම්බර් 25 – කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන්කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️නොවැම්බර් 29 – පලස්තීන ජනතාව සමඟ සබඳතා ශක්තිමත්කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය⭕දෙසැම්බර් මාසය📌️දෙසැම්බර් 01 – ලෝක ඒඩ්ස් දිනය
📌️දෙසැම්බර් 02 – වහල්භාවය තුරන්කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️දෙසැම්බර් 03 – ආබාධිතයන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය
📌️දෙසැම්බර් 05 – ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා වූ ලෝක ස්වේච්ඡා දිනය
📌️දෙසැම්බර් 05 – ලෝක පාංශු දිනය
📌️දෙසැම්බර් 07 – ලෝක සිවිල් ගුවන් ගමන් දිනය
📌️දෙසැම්බර් 09 – ජාත්‍යන්තර දූෂණ විරෝධී දිනය
📌️දෙසැම්බර් 10 – මානව හිමිකම් දිනය
📌️දෙසැම්බර් 11 – ජාත්‍යන්තර කඳුකර දිනය
📌️දෙසැම්බර් 18 – ජාත්‍යන්තර බ් බ්සංක්‍රමණිකයන්ගේ දිනය
📌️දෙසැම්බර් 20 – ජාත්‍යන්තර මානව සහයෝගීතා දිනය✴ මට හමු නොවූ ජාත්‍යන්තර දිනයන් ද තිබිය හැක.
(අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ – 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>